Djupare information


Skallsjö by låg med storslagen utsikt på den högt belägna isälvs-platån i Säveåns dalgång. Det var bygdens viktigaste plats med sägner om offerplats och källkult. I tidig medeltid byggdes sten-kyrkan här och gav namn åt hela socknen. Kyrkoruinens äldsta del var en liten kyrka som växte med åren. Av kyrkbyns gårdar finns bara hembygdsgården kvar. 

Byn med sina omgivningar har en mycket lång förhistoria. På Skallsjö ängar ner mot Säveån låg jägarstenålderns omfattande boplatser. Mängder av flintfynd finns här från alla årtusenden bakåt i tiden. 

Vid övergången till bondestenåldern var platån lätt att odla och uppgifter finns om två försvunna hällkistor. Från bronsåldern finns ett bronssmycke och en kniv i Skallsjö Högar samt skålgropsstenar. 

Från järnåldern har man 2016 upptäckt lämningar av två långhus samt en bronsålders-hägnad vid hembygdsgården. Husen är från kring 400 e. Kr; det ena 30 m lång, låg  väl synlig över dalgången. 

Här har människor och djur levt med arbete och vila, födelse och död. Vid Säveån finns ett märkligt mindre gravfält samt 60 oförklarliga små kullar. Även vid Skallsjö Högar finns gravar. 

Eftersom vi siktar på att återbygga bostadsdelen av långhuset som samlings- och utställningslokal samt för att visa hur man levde, bör marken under-sökas med markradar för lämningarna och möjligen undergå en försiktig utgrävning för att undvika eventuella fornlämningar. 

Skallsjö Hembygds- och Fornminnesförening har påbörjat ett projekt att forska fram, beskriva och informera om Skallsjötraktens fornhistoria i Säveåns dalgång. Det övergripande målet är att skapa ett forntidscentrum som sprider kunskap om bygdens långa historia till kommuninvånare och skolor samt besökare från Göteborgtrakten och Insjöriket. På så sätt kan effekten av hela projektet i både nutid och framtid utökas - m.a.o. ett långsiktigt hållbart arbete.