Verksamhetsberättelse

             Skallsjö Hembygds- och Fornminnesförening 

                         Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Föreningens styrelse har under året varit:
Lars-Erik Karlsson (ordf), Conny Karlsson (vice ordf), Liselotte Ivermo (kassör),
Helena Stroem (sekr), Peter Kjellberg, Gun-Britt Perman, Erik Vendelsjö samt Ingemar Rapp.

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under verksamhetsåret.

Det här blev ett annorlunda år! Ingenting förutom vandringarna kunde upprätthållas. Vi har under året läst de rekommendationer som funnits i samband med Pandemin i vårt land och anpassat oss efter det som gällt. Då har det förutom Slåttergillet varit våra vandringar som varit genomförbara, och om möjligt detta år ännu mer uppskattade, då det inte funnits många aktiviteter att välja bland.
Här var vår intention i alla fall ....

 5 maj      Hantverksdag

 19 maj     Natur- och kulturvandring 

 6 juni      Hembygdsdag

 4 aug       Slåttergille

 15 sep      Hembygdsvandring 

 26 okt      Spökvandring, flyttades till 9 nov 

 11 nov      Bildvisning

 8 dec       Tomtestuga

Ett arbete som däremot har fortsatt under året är vårt Leader projekt "Skallsjö by". Första steget är taget och det har pågått möten (digitala) och löpande arbeten av både frivilliga och entreprenörer. En Illustration av Långhuset ska tas fram som kommer att visas på informationstavla vid Hembygdsgården. Fler informationstavlor kommer att sättas upp längs det skyltade vandringsstråk som kommer att gå mellan Floda- Hembygdsgården-Oryd, en spång/trappor har byggts och några grindar på nämnda vandringsstråk. En infofolder med karta kommer att tas fram för vandringsståket. Ledningsgruppen för detta arbete gör ett fantastiskt arbete!! Ett stort -och större TACK till alla inblandade ❤

Följ information på vår Hemsida: www.skallsjo.nu.

"Det mesta i vårt programblad är väl inarbetat, så pass att allt bara skulle kunna kopieras från år till år,och bara ändra datum.... 😀 ", så skrev vi förra året, men då hade vi inte erfarenheten av en Pandemi. Men vi har samma ambition, och det är att med ny och gammal tradition försöka att introducera en yngre publik att intressera sig för våran bygd och dess historia!! Vi är framtidens historia... Föreningens studiecirkel har  under året haft ca 30 deltagare.

Antalet medlemmar under året 2020 var 194 st. Tack för det gångna verksamhetsåret och                                           vi önskar på nytt ett Gott Nytt Hembygdsår- med hälsa! -denna gång 2021!!

För styrelsen: Helena Stroem, sekreterare ___________________________