Generell dagordning årsmöte

Dagordning för Skallsjö Hembygds- och Fornminnesförenings årsmöte

1. Mötet öppnas 

2. Fråga om behörig kallelse till årsmötet 

3. Val av funktionärer till årsmötet: 

•Ordförande 

•Sekreterare 

•Två protokolljusterare/rösträknare 

4. Dagordningens godkännande 

5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse (utsänd) 

6. Styrelsens redovisning för föregående verksamhetsår. Fastställande av förra årets resultaträkning och balansräkning.  

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 

9. Valärenden: 

•Ordförande för ett år 

•Fyra styrelseledamöter för två år 

•Eventuellt fyllnadsval 

•Två revisorer för ett år 

•En revisorssuppleant för ett år 

•Valberedning för ett år 

10. Godkännande av detta årets verksamhetsprogrammet (utsänd) 

11. Årsavgiften för nästa år 

12. Eventuella övriga frågor 

13. Mötet avslutas