Foldrar att ladda ned 

och djupare information


Skallsjö by låg med storslagen utsikt på den högt belägna isälvs-platån i Säveåns dalgång. Det var bygdens viktigaste plats med sägner om offerplats och källkult. I tidig medeltid byggdes sten-kyrkan här och gav namn åt hela socknen. Kyrkoruinens äldsta del var en liten kyrka som växte med åren. Av kyrkbyns gårdar finns bara hembygdsgården kvar. 

Skallsjö by på 1700-talet före storskiftet
Skallsjö by på 1700-talet före storskiftet

Byn med sina omgivningar har en mycket lång förhistoria. På Skallsjö ängar ner mot Säveån låg jägarstenålderns omfattande boplatser. Mängder av flintfynd finns här från alla årtusenden bakåt i tiden. 

Vid övergången till bondestenåldern var platån lätt att odla och uppgifter finns om två försvunna hällkistor. Från bronsåldern finns ett bronssmycke och en kniv i Skallsjö Högar samt skålgropsstenar. 

Från järnåldern har man 2016 upptäckt lämningar av två långhus samt en bronsålders-hägnad vid hembygdsgården. Husen är från kring 400 e. Kr; det ena 30 m lång, låg  väl synlig över dalgången. 

Här har människor och djur levt med arbete och vila, födelse och död. Vid Säveån finns ett märkligt mindre gravfält samt 60 oförklarliga små kullar. Även vid Skallsjö Högar finns gravar. 

Eftersom vi siktar på att återbygga bostadsdelen av långhuset som samlings- och utställningslokal samt för att visa hur man levde, bör marken under-sökas med markradar för lämningarna och möjligen undergå en försiktig utgrävning för att undvika eventuella fornlämningar. 

Skallsjö Hembygds- och Fornminnesförening håller på att beskriva och informera om Skallsjötraktens fornhistoria i Säveåns dalgång

Ladda ned "Huvud folder"

Nedan kan man ladda ned "huvudfoldern" för mer information ! 

Ladda ned övriga tre folders se nedan !

Ladda ned övriga tre foldrar

Forntid i Lerum och Västsverige och Skallsjös tidsepoker

Klicka nedan för att ladda med foldern med Skallsjö tidsepoker från stenåldern tom vikingatid

Skallsjö högar, Oryds gravfält, Säveån och Skallsjö ängar

Klicka nedan för att ladda ned foldern som innehåller Skallsjö högar, Oryds gravfält, Säveån och Skallsjö ängar.

Medeltidenens Floda och Floda säteri

Klicka nedan för att ladda ned foldern som innehåller Flodas historia. Från att varit två bondgårdar till att vara säteri.