Håvared

Håvared – Både Stora och Lilla

Torp, Säteri, mm under Öijared och Nääs

Före mitten av 1500-talets till dags dato

Utsikt mot Nääs hållet från Lilla Håvared. Kanske tagit kring sekelskiftet – Foto Agneta Carlsson
Utsikt mot Nääs hållet från Lilla Håvared. Kanske tagit kring sekelskiftet – Foto Agneta Carlsson

Summering

Håvared har mycket gamla anor, troligen redan från järnålderna, och tas upp ur ödemål på början av 1500-talet. Ett riktigt svin bodde här också på slutet av 1500-talet och Truls hette han. Under 1600-taler var Håvared ett eget säteri. Under 1700- och 1800-talet bor här runt sex familjer samtidigt.  Under 1900-talet bodde två syskonpar på Håvared. Berta och Erik i ena huset på Stora Håvared, där hade deras släkt bott sedan början på 1700-talet. Agnes och Harry bodde I Lilla Håvared och deras släktingar flyttade dit 1853. 

Gamla anor

Håvared har gamla anor och alldeles bredvid finns Djurslättskulle (på nyare kartor även stavad Ljurslättskulle) med både hällkista och gravröse. Det finns även fornåkrar från järnåldern och något som skulle kunna vara en järnålderby. Annars tyder slutet på namnet "red" tidig medeltid och betyder röjning.

Början på Håvared på 1500-talet

Vi vet faktiskt, pga ett vittnesmål från i Nya Lödöse tänkebok från 1591, att Sven Benktsson odlade upp marken ur ödesmål. Detta berättade hans barnbarn Byrge (Börje) Andersson och Morten Andersson.

" Så att deras farfader, Sven Benktsson tog Håffuerödh (Håvared) först upp av ödesmål efter en länsman benämnd Bencht (Bengt) i Habeckz till Sigelsse, och han lovade för Sven Benktsson att bygga och upptaga ett torpställe emellan Öijared och Nääs vid Vaktkullen, och kallade sedan samma torp Håffuerödh (Håvared), och var aldrig till förr någon tid byggt, för en deras farfader det upptog, och icke heller visste man där någon tid var någon skattejord, utan togs upp av Öijared ägor, eftersom på den tiden bodde bönder på Öijared och ingen var som svarade för ägorna. "

Hela texten finns som att appendix i slutet av artikeln.

Eftersom röjningen av Håvared enligt vittnesmålet försiggick, när bönder bodde på Öijared, måste den första uppodlingen ha företagits före mitten av 1500-talet, efter vilken tid Öijared övergick till ätten Ulfsparre, som bebodde gården.

Håvared omnämnes i riksmarsken Gustaf Olofssons (Stenbock Jordebok för år 1550 över hans förläning Västergötland, Skallsjö socken, som två skattehemman, nämligen:

 • Jöran i Håvared, räntar smör 4 pund, årliga hästar 8 och dagsverken 4
 • Anders i Håvared, räntar smör 1 pund, årliga hästar 4 och dagsverken 2

Detta är den Anders Svensson som omtalas i Nya Lödöses tänkebok från 1591.

I handlingarna till Älvsborgs lösen 1571 upptagas fortfarande två gårdar i Håvared:

1) Truls, taxerad till koppar 1 pund/ kävlingsoxar (stutar) 2 st./ kor 5 st./ skatt 8 dl r 2 öre/ och

2) Elof, som var skytt (skogvaktare) , koppar 1/2 pund/ kor 6 st./ skatt 5 dlr 2 öre.

Truls och hans son omtalas i en dombok

Truls omtalas i en dombok från 1590 och här står det:

Hela texten finns som att appendix i slutet av artikeln

År 1590 går NiIs Jonsson, Asmund Andersson, Asmund Torkelsson sin ed på boken om det svin(n?) som Truls i Håvared är beskylld för är han skyldig till. År 1591 klagade Truls i Håvareds grannar att de ha mist hästar och stod fyra stycken som de bevisa honom på att han och hans söner är där vållande uti. Desslikes slagit två hundar ihjäl för sina grannar, som de bevistade honom på. Asser i Pålstorp och klagade på Truls i Håvared, att han och hans söner hade bundit hans son, ofredat, slagit in hans dörr och slagit hans son medan han var fången och bunden. Dessutom slagit hans dotter. Mer att Truls son , att Torbjörn Trulsson, slagit ihjäl en hund och stulit saker.

Desslikes lagde Byrge/Börje Persson trenne K. Majts bref i rätten, som hade fullmakt till att fängsla honom och hans söner, vilket han ju tid haver aktat vellit, utan däremot och skingrat Byrge/Börje Persson med ett spjut igenom, oansett att han ropte och sade sig hava K. Majts bref och bad honom giva sig i K. Majts fängelse det han juridiskt akta ville, därför blev så av sagt att han skall mista livet.

Truls verkar milt sagt ha varit en riktigt otrevlig person, ett svin som redan sagts.

Men ändå året senare, år 1602, ingick Truls i Håvared (Stora Håvared) och Per i Håvared (Lilla Håvared) i en donation av fem skattehemman.

Håvareds säteri och 1600-talet

Skattehemmanen Stora och Lilla Håvared, Stora Svensered, Vik, Ubbared och Sävhult hade donerats till Göran Eriksson (Ulfsparre), han levde mellan 1544 och 1612, redan av konung Johan III. De lades då som underlydande bondgårdar till Öijareds säteri. Donationen bekräftades 1602 av Karl IX och 1616 av Gustav II Adolf. Snart därefter tycks Stora och Lilla Håvared samt frälsehemmanet Pålstorp ha övertagits av Göran Eriksson (Ulfsparres) dotter Anna.

Håvared nämns på 1640-talet som säteri for Annas make, häradshövdingen Isak Henriksson Silfverhielm, men redan under 1630-talet hade han enligt jordeböckerna ett säteri på Pålstorp. Enligt en karta från 1653 låg Håvareds säteri på den plats där Lilla Håvared ligger idag. Isak Silfverhielm dog 1650 och var då omgift, men det ar okänt när Anna avled.

Ovänskapen mellan Håvared och Öijared förstärktes när Annas son överstelöjtnanten Jöran Silfverhielm övertog Håvared. Han tyckte att hans mor Anna hade blivit missgynnad vid arvet efter hennes far Göran Eriksson (Ulfsparre). I syfte att överföra ytterligare jord från Öijared till Håvared, startade Silfverhielm en process mot Katarina Bielke på Öijared. Efter dennes död 1659 innehades Håvared som säteri av hans änka Catarina Oxe. Under hennes tid. omkring 1680, förlorade Håvared sin säterifrihet och 1683 reducerades gården till kronan.

Ägaren av Nääs säteri kammarrådet Brynte Cronsköld bytte emellertid till sig Håvaredgårdarna av kronan år 1685.

Wilhelm Trana befallningsman, också ibland benämnd fogde, på Nääs, byter 1692 till sig Stora Håvared, mot den likvärdiga gården Hjällsnäs Höggården. Efter Brynte Cronskölds död belades alla hans gods och gårdar med kvarstad år 1695, och Nääs med underlydande, däribland Håvared, övergick till grevinnan Eva Leijonhufvud (Lewenhaupt). Sedan Jöran Ulfsparre kommit i besittning av Nääs, överenskom han med Wilhelm Trana 1697, ett denne skulle avstå bytet av Hjällsnäs Höggården mot Stora Håvared. Efter Ulfsparres död gick Nääs med underlydande hemman till kammarherren greve Gabriel Oxenstierna och hans gemål.

År 1710 köpte översten Georg Reinhold Patkull av Gabriel Oxenstierna Håvared . På tinget följande år uppbjöd Patkull frälserätten till Stora och lilla Håvared med tillhörande torp, som han köpt av Gabriel Oxenstierna. Den tredje lagbjudningen skedde den 29 januari 1712, varigenom Håvared praktisk taget återförenades med Öijared efter ungefär 1O0 års skilsmässa.

Tranas vackra — men tyvärr inte — gravsten i rött
Tranas vackra — men tyvärr inte — gravsten i rött

Tranas vackra — men missvisande — gravsten i rött, svart och guld har flyttats från Skallsjö gamla kyrka till den nya kyrkan. Själv ligger Wilhelm Trana begravd i eller utanför Lena kyrka. Således kom han aldrig att ligga i sitt förberedda gravvalv i Skallsjö kyrka.

Förtrollad ?

Ur domböckerna på mitten av 1600-talet. Skulle Börta blivit förtrollad ? Är detta ett utslag av tidig variant av häxprocesserna ?

1650
Lars i Tollered funnit Jon ihopa för sex år sedan i Nääs gärde, övergivit sin äkta säng med en medelålders i 50 årsåldern ogift kona Börta i Håvared, frälse för två år sedan då hon var hos honom i Tollered att mala uti qvarnen. Lars i lika måtto pliktar för tjuveri och att övergivit sin äkta säng med Börta i Håfvared. Bägge plikta efter Guds egen lag att döden dö och ogildh ligga. Dock remiteras till hovrätten.

1651
Lars i Tollered, gift samt Börta i Håfvared, ogift, bägge å frälse boendes, lägersmål i några år. Broder Erik Larsson förtrollat henne, syster Anna och fött barn. Landsgevaldigerns tjänare Anders, skvaller och rykte gömt barn i en ihålig ek.

Brukarna på 1600-talet

En del namn på brukare framkommer men inget som ger någon vägledning hur familjerna såg ut.

På 1690-talet finns syskonen Lars, Sven och Anders Eriksson. Sven på Stora Håvared blir far till minst fem barn och Lars på Lilla Håvared till minst ett. Sven i Stora Håvared dör år 1697 40 år gammal.

Enligt Wilhelm Trans räkenskaper för år 1692. Sven i Håvared och Anders Torkelsson satte pannor på "Nääs stenhus i 2 dagar, varför de bekommit en ½ skäppa korn var, efter jag ingen av bönderna får, som djärvdes gå så högt upp, utan måste leja".

1700-1719

På början av 1700-talet bor fortfarande Wilhelm Trana Stora Håvared och även en Jon bor där. Lars bor på Lilla Håvared. Både Jon och Lars är utfattiga. År 1703 vigs Befallningsmannen herr Wilhelm Trana med gudfruktiga matrona hustru Christina Larsdotter Hodhell från Håfvared. De får två barn: Lars, 1704-03-27 och Catharina, 1707-06-16.

På 1710-talet bor bl.a. Per Persson på Stora Håvared. Senare flyttar ytterligare ännu en Per, Per Andersson, in. Per Persson är gift med Elin som är dotter med Lars ovan.

Per Persson och hans familj:
Per Persson, 1685, dör 1742 57 år gammal, han drunknar
Elin Larsdotter, hustru, dotter till Lars på Lilla Håvared (se ovan)
Anders, 1711-01-08
Anna Pehrsdotter, 1713-11-29, vigs 1743
Ingeborg, 1712-09-29
Lars, 1707

År 1743 vigs Pigan Anna Pehrsdotter med Anders Olufsson ifrån torpet Sundet.

1720-39

Enligt mantallängderna på 1720 och 1730-taler bor både Per Persson och Per Andersson i Stora Håvared och Börje Eriksson bor i Lilla Håvared. Börje ser ut bla två barn med namnet Elin !?

Börje Eriksson och hans familj
Börje Eriksson
Britta Andersdotter, 1700-1752
Ella, 1731-03-21, vigd 1761, gifter sig med Lars Olofsson (se nedan)
Elin, 1738-07-28, vigd 1753 med Jon Harfot
Erik, 1741-04-26, dör 1 ½ år gammal
Anders, vigd 1755
Kerstin, vigs 1756
Ingeborg (enligt bouppteckningen)
Elin (enligt bouppteckningen två Elin!)


Enligt kartan nedan, från 1721, verkar det som det var ett hus i Stora och ett hus i Lilla Håvared. 

Håvared, Geometrisk avmätning år 1721
Håvared, Geometrisk avmätning år 1721

1740-59

År 1741 dör Pehr Andersson från Stora Håvared 64 år gammal. Året efteråt år 1742 dör, han drunknar, Pehr Pehrsson från Stora Håvared 57 år gammal.

Efter dem tar Olof Börjesson, ofta skriven som Oluf Bryngelsson, och Anders Olsson/Olufsson med hustru Anna Pehrsdotter familjer över. Anna Pehrsdotter är dotter till Per Persson (se ovan).

Olof Börjessons och hand familjOlof Börjesson ( eller Oluf Bryngelsson), 1715-1781, från Ubbared
Britt(a) Pehrdotter, hustru, 1716-1775, gifta 1752 källa saknas
Kierstin, 1744-02-02
Elin, 1746-08-17, , Dör 1764 i rödsot
Pher, 1748-04-19, , Dör 1764 i rödsot
Anna, 1752, Anna gifter sig med Anders Persson (se nedan)
Ingeborg, 1755-12-26, , Dör 1775 i rödsot
Sven, 1756 ??
Kerstin, 1759-08-05
Anders, 1760-01-13, , Dör 1775 i rödsot
Lars (enligt bouppteckningen)

Anders Olsson och hans familj
Anders Olsson/Olofsson, dör 1774 64 år, från Sundet
Anna Persdotter, 1720?-1769, Hustru, gifta 1743
Oluf, 1744-09-15
Ingeborg, 1751-04-13
Petter/Per ??, 1747
Kerstin ??, 1759-1781
Karin, 1773-02-06

År 1752 dör Britta Andersdotter, gift med Börje Eriksson. Vid bouppteckningen 1753 finns på gården följande kreatur: 1 oxe, 5 kor, 1 kviga, 3 stutar, 1 so, 9 får, mm. Samma år 1753 vigs ordinarie båtsmannen Jon Assarsson Harfot med Pigan Elin Börjesdotter ifrån Håfvared.

1760-1779

1761 vigs Lars Olofsson med Ella Börjesdotter från Lilla Håfvared och i samband med detta tar paret över Lilla Håvared efter Börje Eriksson varit brukare av Lilla Håvared i nästan 40 år. På Stora Håvared är det fortfarande Olof Börjesson, Anders Olsson och båtsmannen Jon Harfot som bor.

Lars Olofsson och hans familj

 • Lars Olofsson, 1728-1794, från Ljunghögen
 • Ella Börjesdotter, 1735-1811, gifta 1761, dotter till Börje Eriksson (se ovan)
 • Maria, 1772-02-01
 • Erik
 • Britta, 1767
 • Ingeborg 1769-02-19, gifter senare med Carl Larsson i Lilla Håvared

År 1774 dör Anders Olofsson från Stora Håfvared 64 år gammal i hetsig feber. Året efteråt år 1775 dör Britta Pehrdotter från Stora Håfvared 59 år gammal i Rödsot, hennes make Olof Börjesson är nu utgammal.

År 1776 vigs Drängen Anders Persson ifrån Drängsered med Anna Olofsdotter, som är dotter till Olof Börjesson (se ovan), ifrån Stora Håfvared. Anders Persson och Anna Olofsdotter kommer att leva länge på Stora Håvared.

Anders Persson och hans familj

 • Anders Persson, 1744-1825, från Drängsered, gifta 1776
 • Anna Olofsdotter, 1752-1826 , Hustru, dotter till Olof Börjesson (se ovan)
 • Anders, 1775-01-12, son, Dör 1786
 • Anna, 1777-02-21
 • Olof, 1779-01-01
 • Britta, 1779-01-02
 • Britta, 1781-09-28
 • Maret, 1784-03-19, Dotter
 • Anna, 1786-02-12, Dotter, (finns i bouppteckningen 1825)
 • Olof, 1791-05-14, Dör 1 år gammal
 • Elin, 1793-05-09, Dotter, (finns i bouppteckningen 1825)
 • Jonas Andersson, 1796-03-20, tar över gården, (finns i bouppteckningen 1825)
 • Ingeborg, gift med Anders Larsson också Stora Håvared, (finns i bouppteckningen 1825)
 • Maria, 1783 (ungefär), (finns i bouppteckningen 1825)
 • Kjerstin Andersdotter, avliden (vid bouppteckningen) år 1825

År 1775 dör Britta Pärsdotter, gift med Olof Bryngelsson. I bouppteckningen ingår följande kreatur: 2 oxar, 4 stutar, 5 kor, 3 kvigor, 15 får, 2 hästar, 3 svin. De har två hästar, något som bara finns på lite mer välbeställda ställen.

1780-1812

Åren runt slutet på 1700-talet och början av 1800-talet är det stora förändringar av vilka som är åbo eller torpare på framför allt Lilla Håvared. Det är Håkan Eriksson med hustru Anna Larsdotter/Karlsdotter och det är Jonas Jönsson med hustru Maret Jonsdotter som flyttar till Pålstorp.

Bor kvar gör i alla fall paret Anders Persson med hustru Anna Olofdotter som bor på Stora Håvared hela perioden. I början på 1800-talet tar deras son Jonas över. Men de gamla paret bor kvar.

Även Anders Olsson/Olofsson med hustru Ingeborg Andersdotter bor kvar under hela perioden på från Stora Håvared. Dotter Carin Andersdotter gifter sig, troligen på början av 1790-talet, med Friedric Friedricson och de får 3 barn. Tanken är väl att Friedric och Carin ska ta över men redan år 1797 dör Friedric Friedricson bara 26 år gammal i feber och Carin bli änka tidigt. År 1812 dör även Anders Olsson, då 66 år gammal i bröstsjuka. Ingeborg Andersdotter blir nu åbo och runt 1810 tar dottern och änkan Carin/Karin Andersdotter över som åbo. Bouppteckningen innehöll: en halv brännvinspanna, boskap: 2 oxar, 2 kor, 2 stutar, 2 hästar och 2 svin.

Anders Olsson/Olofsson och hans familj

 • Anders Olsson/Olofsson, 1746-1812 , från Vallen
 • Ingeborg Andersdotter, 1752-03-?, hustru, gifta 1772
 • Olof , 1778 (i bouppteckning 1812 34 år)
 • Carin 1773-02-07, dör 1839 , gift med Friedric Friedricson (se nedan), (i bouppteckning 1812 som änka)
 • Petter, 1796-07-02 (i bouppteckning 1812 14 år)

Friedric Friedricson och hans familj

 • Friedric Friedricson, 1771-1797
 • Carin Andersdotter, 1773-1839, Hustru, far Anders Olsson/Olofsson, mor Ingeborg Andersdotter (se ovan)
 • Catharina, 1795-09-02, gifter sig med Jonas Andersson
 • Andreas, 1796-11-27
 • Friedric, 1798-06-22, fader nu död !!

1813-1830

Nu när år 1813 inträder kan vi se i husförhören och för då en mycket klarare bild av vilka som bor och brukar Håvared.

Anders Pehrsson och Anna Olofsdotters son Jonas Andersson "den Yngre", född 1796-03-20, har tagit över som en åbo på Stora Håvared. Jonas är då bara runt 18 år men han har båda finns föräldrar till hjälp och fyra systrar. Den gamle Anders Pehrsson dör 1825 i en ålder av hela 81 år och 5 månader av ålderdom som prästen skrivit. I bouppteckningen finns: 1 brännvinspanna. 2 oxar, 2 kor, 2 kvigor, 1 stut, 1 stutkalv, 1 kvigkalv, 2 hästar, 9 får och 5 svin.

Carin/Karin Andersdotter, änka efter Friedric Friedricson, är också åbo på Stora Håvared. Där bor hon med moder Ingeborg Andersdotter, hennes son Petter och sina tre egna barn.

Troligen på början av 1820-talet gifter sig Jonas Andersson "den Äldre", född 1796-01-04, med Catharina Fredricsdotter, dvs Carin/Karin Andersdotter dotter. Notera att det nu finns två Jonas Andersson båda födda 1796 på Stora Håvared!

Jonas Andersson, "den Äldre", född 1796-01-04, och hans familj

 • Jonas Andersson, 1796-01-04, Åbo,
 • Catharina Fredricsdotter, 1795-09-02, Hustru,
 • Andreas, 1821-04-06, Son,
 • Fredric, 1823-08-15, Son,
 • Anders, 1826-10-15, Son, Död 1826
 • Ingela, 1828-04-18, Dotter,

På Lilla Håvared är Karl Larsson åbo tillsammans med hustrun Ingeborg Larsdotter. De har fem barn och även den då gamla och orkeslösa modern och änkan Kerstin Andersdotter bor hos dem. År 1814 dör hon 70 år gammal av ålder. Tre år senare år 1817 avlider hustrun Ingeborg Larsdotter. Bouppteckningen tyder på att de är rätt välbärgade för där finns: 1 häst, 2 kor, 1 kviga, 2 stutar, 1 stutkalv, 1 kviga, 3 får med lamm, 5 får utan lamm, 1 galt, 1 sugga och 2 grisar. Några år senare föds det två oäkta barn på Lilla Håvared. Det pigan Elin Andersdotter som fött dem och husbonden Carl är fadern. Tio år senare, år 1825, gifter de sig och 1827 fick de också sonen Christian.

Carl Larsson och hans familj

 • Carl Larsson, 1774-09-20, Åbo,
 • Ingeborg Larsdotter, 1769-02-19 , Hustru nr 1, dotter till Lars Olofsson, dör 1817
 • Elin Andersdotter, 1800, Hustru nr 2,
 • Olle, 1807-11-20, Son,
 • Johannes, 1811-08-08, Son,
 • Anna, 1798-11-?, Dotter,
 • Maya, 1803-11-?, Dotter,
 • Johannes, 1818-06-16, Son, oäkta , moder Elin
 • Ingeborg, 1821-11-02, Dotter, oäkta , moder Elin
 • Christian, 1827-11-04, Son

Mer eller mindre ser det ut på detta sättet ända till 1830.

Häst stärkt med brännvin vid försäljning

En av Jonas Andersson, den yngre eller den äldre hade köpt ett sto av kommunister Johannes Fehrlunds fru på Alingsås marknad. Kommunistern och en dräng ska innan försäljningen i Alingsås stärkt hästen med brännvin och havrenek. Två dagar senare var den död. Däremot fick Jonas inte rätt i domstolen när han inte lyckades bevisa att hästen var sjuk vid köpet.

Stora Håvared – den västra mangårdsbyggnaden – Foto Birgitta Nordqvist.
Stora Håvared – den västra mangårdsbyggnaden – Foto Birgitta Nordqvist.

1830-1860

År 1834 gifter sig äntligen hemmans åboen och ungkarlen Jonas Andersson "den yngre", född 1796-03-20, från Stora Håvared med pigan Christina Svensdotter från Nääs. Jonas var då 37 år och Christina 35.

Jonas Andersson, "den Yngre", och hans familj

 • Jonas Andersson, 1796-03-20, Åbo
 • Christina Svensdotter, 1798, Hustru
 • Anna Maria, 1833-09-10, Dotter
 • Katrina, 1835-07-23, Dotter
 • Anna Andersdotter, 1786-03-12, Syster
 • Britta Jonsdotter, 1799-04-17, Fosterdotter

Samtidigt bor Jonas Andersson, "den Äldre", född 1796-01-04, och hans familj kvar men verkar flytta ut runt 1835. Carin/Karin Andersdotter, änka efter Friedric Friedricson, bor också Stora Håvared. Där bor hon med fosterdottern Johanna Forrs, född 1815. Karin står bräcklig nu på slutet av 1830-talet. Även Carl Larsson med familj bor kvar.

Efter Jonas Andersson, "den Äldre", född 1796-01-04, och hans familj flyttat ut flyttar Eric Jonasson och hans hustru Catharina Jonsdotter in med tre barn till Stora Håvared.

På mitten av 1800 talet (1855 – 1862) finns dessa familjer på Håvared, plus pigor och drängar. Så nog var det trångt alltid.

 • Samma hushåll, Stora Håvared
 • Jonas Andersson, 1796-03-20, Torpare (Fd Åbo), "den Yngre"
 • Chatarina, 1835-07-23, Dotter, gifter sig senare med Johannes Andreasson född 1828-07-30
 • Anna Andersdotter, 1786-03-12, Syster, Dör 1859,

 • Samma hushåll, Stora Håvared
 • Carl Andersson, 1814-11-04, Torpare,
 • Anna Maria Christophersdr., 1820-11-09, Hustru,
 • Edward, 1845-10-22, Son,
 • Jan August, 1857-07-25, Son,
 • Christina, 1844-06-28, Dotter,
 • Emma, 1851-05-09, Dotter,

 • Samma hushåll, Stora Håvared
 • Janne Ericsson, 1830-11-01, Åbo, Dör 1856
 • Anna Cathr. Larsdr., 1820-12-28, Hustru,
 • Johan Henric, 1852-05-14, Son,
 • Janne Allfrid, 1854-12-15, Son,
 • Johanna Charla., 1857-06-21, Son,

 • Samma hushåll, Stora Håvared
 • Eric Jonasson, 1806-06-19, Åbo, Dör 1856
 • Catharina Jonsdr., 1798-03-25, Hustru, Åbo,
 • Johannes August, 1832-08-14
 • Johanna Maria, 1833-07-02

 • Samma hushåll, Lilla Håvared
 • Christopher Jonsson, 1819-07-28, Åbo,
 • Lovisa Andersdotter, 1814-01-01, Hustru,
 • Johan Edvard, 1845-09-12, Son,

 • Samma hushåll, Lilla Håvared
 • Anders Jonsson, 1809-12-28, Åbo, Dör 1856
 • Catharina Larsdr., 1808-09-27, Hustru, Åbo,
 • Lars Fredrik, 1838-10-17, Son,
 • Christina, 1836-10-13
 • Johan August, 1846-08-11
 • Henrik, 1850-02-06

 • Samma hushåll, Lilla Håvared
 • Andreas Johansson, 1831-04-02, Dräng,
 • Christina Andersdotter, 1836-10-13
 • Anton, 1859-04-20
 • Johanna Charlotta, 1861-03-20

 • Samma hushåll, Lilla Håvared
 • Elin Andersdotter, 1800, Änka, Inhyses

Tullvägen och tåget

Den nya tullvägen som stod klar 1847-1848 innebar säkert lättnader att ta sig mot Floda eller Alingsås. Hur betalningen gjordes här vid Håvared kan man fråga sig. Men glädjen blev kortvarig för järnvägen byggdes bara 8 år senare på vägbanan. 

År 1856–1862 byggs västra stambanan och sommaren 1857 bedrevs arbeten på hela sträckan mellan Jonsered och Töreboda. Den 16:e december samma år stod järnvägen färdig förbi Alingsås station till Vårgårda. Den nya banvallen för järnvägen måste ha påverkat Håvared såsom övrigt torp längs den. Detta eftersom torpen bara ligger bara några hundra meter från banvallen. Antagligen fick man några vägar avskurna. Kanske kunde man arbeta järnvägen? Men det låg så nära att man måste sett tågen komma och gå och definitivt hört dem. Kring sekelskiftet 1800-1900 är det flera som arbetar på järnvägen.


1860 och framåt - två släkter beskrivs nedan

För att inte denna berättelse om Håvared ska bli en uppräkning av människor där en del bor länge på Håvared, några är födda där och några som flyttar in eller ut så kommer vi att följa två släktled som bor länge på stället.

Det är förfäderna till två syskonpar som bodde på Stora respektive Lilla Håvared långt in på 1900-talet. De hette Erik och Berta och bodde på Stora Håvared och Agnes och Harry och bodde på Lilla Håvared. 

Först lite om Stora Håvared

På Stora Håvared finns två mangårdsbyggnader. Den västra är en framkammarstuga från tidigare delen av 1800-tal med karaktär av 1700-tal och flyttad några meter 1838-39. En äldre ladugård bygges omkring 1865 och revs 1950. Intill stugan finns en källare och grunden efter en ladugård med en del av hönshuset bevarat, enligt en inristning från 1849.

Stora Håvared "Västergården" omkring 1920 - Foto Birgitta Nordqvist
Stora Håvared "Västergården" omkring 1920 - Foto Birgitta Nordqvist
Stora Håvared och den äldre ladugården med halmtak - Foto Birgitta Nordqvist
Stora Håvared och den äldre ladugården med halmtak - Foto Birgitta Nordqvist

Den östra mangårdsbyggnaden är en framkammarstuga från tidigt 1800-tal, lite förändrad interiört på 1940-talen och ett bort taget fönster på västfasaden men har kvar sin äldre karaktär. Till den hör en äldre ladugård, byggd 1865.

Stora Håvared, "Östergården" - 2023
Stora Håvared, "Östergården" - 2023

Stora Håvared omges av öppna marker, stenhägnader, odlingsrösen, hävdat kulturlandskap, ett stycke fägata intill den äldre av byggnaderna, vårdträd samt fornlämningar.

Erik, Berta och dess släkt på Stora Håvared

Erik och Bertas och dess förfäder. Erik och Berta hette båda Edvardsson i efternamn och de levde tom 1983 respektive 1991. Men vi börjar från början.

Troligen Anna Charlotta ”Lotten” Johansdotter och Edvard Johannesson – Foto Birgitta Nordqvist
Troligen Anna Charlotta ”Lotten” Johansdotter och Edvard Johannesson – Foto Birgitta Nordqvist

Släktens början

Vi har redan berört Jonas Andersson "den Yngre", född 1796-03-20. Som var son till Anders Pehrsson och Anna Olofsdotter. Anna far och mor var Olof Börjesson, 1715-1781, och Britt(a) Pehrdotter, 1716-1775. Så släkten stammade från Stora Håvared redan ifrån början på 1700-talet.

Jonas Andersson "den Yngre", född 1796-03-20, och hans hustru Catharina Fredricsdotter hade en dotter Katrina, född 1835-07-23. Katarina/Cathrina Jonasdotter gifter sig med Johannes Andreasson, född 1828-07-30.

Johannes och Katarina/Cathrinas familj, Stora Håvared

 • Johannes Andreasson, 1828-07-30, Torpare
 • Cathrina Jonasdotter, 1835-07-23, Hustru
 • Johan Alfred, 1858-10-21, Son
 • August, 1860-11-20, Son
 • Adolph, 1864-06-03, Son
 • Karl Vilhelm, 1867-04-06, Son
 • Edvard, 1869-04-14, Son
 • Emma Kristina, 1873-08-16, Dotter

Sonen Edvard flyttar ut, gifter sig 1898 med Anna Charlotta Johansdotter, född 1869-09-06. De får tre barn, varav två av dem, Erik och Berta, kommer att stanna på Stora Håvared livet ut. Syskonen arrenderar gården åren 1935 – 1984.

Erik, mamma Lotten och Berta – Foto Birgitta Nordqvist
Erik, mamma Lotten och Berta – Foto Birgitta Nordqvist
Erik och Berta - runt 1970. Foto Birgitta Nordqvist
Erik och Berta - runt 1970. Foto Birgitta Nordqvist
Erik gammal - runt 1980. Foto Birgitta Nordqvist
Erik gammal - runt 1980. Foto Birgitta Nordqvist

Edvard och Annas familj, Stora Håvared

 • Edvard Johannesson, 1869-04-14, Torpare, Son Cathrina
 • Anna Charlotta Johansdot., 1869-09-06, Hustru
 • Erik Waldemar Edvardsson, 1898-04-17, Son, Dör 1983
 • Edith Linnea, 1902-08-23, Dotter
 • Bertha Linnéa Edvardsson, 1905-06-06, Dotter, Dör 1991

När de dör har deras släkt brukat jorden på Stora Håvared kontinuerligt i i nästan 300 år! Det är en lång, lång tid !

Kossan "Humlan som Birgitta Nordqvist och Bosse hade på 1990-talet.

Kvigan Humlan betar Stora Håvareds hagar år 1990 – Foto Birgitta Nordqvist
Kvigan Humlan betar Stora Håvareds hagar år 1990 – Foto Birgitta Nordqvist

Och sedan lite om Lilla Håvared

Lilla Håvared bostadshus är ursprungligen, från 1886 och verandan fr 1910. Det blev delvis ombyggt 1948. Huset byggdes om- och till under 1990-talet. Ladugården byggdes 1943 och källaren 1913.

Agnes och Harry och dess släkt på  Lilla Håvared

Agnes och Harrys äldsta förfäderna på Lilla Håvared hette Anders Jonsson, född 1809-12-28 och hans hustru Catharina Larsdotter, född 1808-09-27. De bodde under första hälften på torpet Stenlid också kallat Anderstorp. Stenlid eller Anderstorp, som det också lär ha kallats, var ett torp, som under förra hälften av 1800-ta1et beboddes av Anders Jonsson namnet Anderstorp härleder sig möjligen från honom. Han och hans talrika familj flyttade 1853 till Lilla Håvared.

Anders och Catharinas familj, Lilla Håvared, 1850-talet

 • Anders Jonsson, 1809-12-28, Åbo
 • Catharina Larsdotter, 1808-09-27, Hustru
 • Lars Fredrik, 1838-10-17, Son
 • Christina, 1836-10-13, Dotter
 • Anna Maria, 1841-07-09, Dotter
 • Sophia, 1845-11-22, Dotter
 • Johan August, 1846-08-11, Son
 • Henrik, 1850-02-06, Son

Dottern Christina , född 1836-10-13, gifter sig med drängen Andreas Johansson, född 1831-04-02.

Lilla Håvared. Christina och Andreas sittande. Johan och lille Bertil längst fram. 1912 omkring – Foto Agneta Carlsson
Lilla Håvared. Christina och Andreas sittande. Johan och lille Bertil längst fram. 1912 omkring – Foto Agneta Carlsson

Christina och Andreas familj, Lilla Håvared, 1880-talets början

 • Andreas Johansson, 1831-04-02, Torpare
 • Christina Andersdotter, 1836-10-13, Hustru
 • August Vilhelm, 1864-01-18, Son
 • Johanna Charlotta, 1861-03-20, Dotter
 • Augusta, 1866-09-05, Dotter
 • Alfred, 1869-06-01, Son
 • Carl, 1871-09-01, Son
 • Anna Mathilda, 1874-05-14, Dotter
 • Gustav Justian, 1876-08-31, Son
 • Johan Gottfrid, 1879-07-13, Son
 • Hedvig, 1882-07-14, Dotter

Sonen Johan, född 1879-07-13 gifter sig med Beda Sofia Karlsson, född 1883-03-08.

Johan, lille Bertil och Beda. Omkring 1912 – Foto Agneta Carlsson
Johan, lille Bertil och Beda. Omkring 1912 – Foto Agneta Carlsson
Familjen med Beda och Johan. 1928 omkring – Foto Agneta Carlsson
Familjen med Beda och Johan. 1928 omkring – Foto Agneta Carlsson

Johan och Bedas familj, Lilla Håvared, 1920-talet

 • Johan Gottfrid Andersson, 1879-07-13, Arrendator,
 • Beda Sofia Karlsson, 1883-03-08, Hustru,
 • Bertil Gottfrid, 1911-01-20, Son,
 • Harry Sigfrid, 1913-03-16, Son, Dör 1990
 • Agnes Elisabet, 1914-12-18, Dotter, Dör 2007
 • Ebbe Valfrid, 1918-05-02, Son,
 • Hulda Ingeborg Sofia, 1920-07-13, Dotter,
 • Bengt Fredrik, 1924-03-24, Son, Dör 1935
Släde framför Lilla Håvared. Agnes och Harry. Mitten av 1900-talet – Foto Agneta Carlsson
Släde framför Lilla Håvared. Agnes och Harry. Mitten av 1900-talet – Foto Agneta Carlsson

Agnes och Harry bor kvar livet ut. Harry dör 1990 i sitt älskade Lilla Håvared. Agnes flyttar Sävegården där hon dör 2007.

Agnes och Harry. På skåpet la Harry sina sparade pengar. – Foto Agneta Carlsson
Agnes och Harry. På skåpet la Harry sina sparade pengar. – Foto Agneta Carlsson


Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson och Gunnar Johansson (Kjell Johansson)

Källor: RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder, jordeböcker, Vättle härads domböcker, mm, Skallsjöboken (Evald Widéll), "Nääs i äldre tider" av Hans Thorbjörnsson, Lars-Erik Karlsson, Bengt Olsson , Öijareds säteri i Vättle härad och dess ägare i gångna tider av K-F Adelsköld, Arkeologisk och bebyggelsehistorisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Öjared och Drängsered, Nya Lödöse tänkebok. Finnes intaget i "Samlingar till Göteborgs historia" af Wilhelm Berg, En kulturslinga vid Håvared av Örjan Hill och Thomas Teitur

Bilder: Agneta Carlsson, Birgitta Nordqvist, Mats Ericson, Wikimedia Commons, the free media repository

Appendix

Appendix nr 1 ) Lödöse tänkebok

Appendix nr 2) Ur domböckerna, Håvared.

1) Lödöse tänkebok

Vittnesintyg rörande Håfvared under Öjared. Dat. 1591.

(Kopia i Nya Lödöse tänkebok. Finnes intaget i "Samlingar till Göteborgs historia" af Wilhelm Berg.)


Wij Eiftirskriifnne Borgemester och Rådh J Ny Lödzssiö giöre wetterligheth ath Anno 91 then Januarii Wij Rustuifuo hölle, kom för os för Rethe Byrge Anndersson och Morthen Anderssonn och berettadhe, wittnadhe och suåre på bokienn, huru såsom Håffwerödh Bleif försth wpptagith aff ödzmåll, som her effthir föllger:

Så ath deris farfader, Suen Bencktsson togh Håffuerödh först op aff ödezmåll efftir Ehn landzman benemdh Bencht i Habeckz till Sigelsse, och han loffuadhe för:de Suen Benthsson ath bygga och wpttaka ith torppa stelle emellom Öigierödh och Nees widh wackh kollen, och kallade sedan samma torp Håiiuerödh, och war alldrig till förenne nokon tidh bygdh, för en deris fariiader deth vpttogh, och icke heller wiste man ther nokon tidh wara nokon skathe jordh, wttan togz vp aff Ögerödz äghier, effther på ten tidh bodde böndher på Öigerödh och ingienn war som suarade för äghiernne. Theslkisth withna dhe och, at deres fader i nåkra åhr icke kunde rödgia större platz, en som de sådde 2 skipp. på, och fingo 5 stacher hö vppå. Deslikisth vittna de och ath deris fader ofitha för them berettede: ath en gerdzgårdh gich vr Kur Wick och vp igenom Myrdal och i ten andre siöen synnen till, och var ther en grin vppå samma gierdisgårdh vidh bole broen, som Landzuegen går öfi:r åssen, och kallas samma broo Bolebroen, som ähn nu skall finnas gammal heffd, och minnes granth och haffue sedh samma ledstulp vid samme brodh, och östenn tll gick En gierdiz gårdh, om Liungzmässa kierre, och i stenrössenne och i stengården vid Brusebergz ledh, och i Låssa borsten, och i Kleiisten och i en gammal gierdzgårdh, som fordom tid hadhe gåth i Suanebeckienn, och effther thz de Ingen Rett eller gammel Odell, eller medh breff kunne Bevissa at de hade nokon skatte Jordh vtti Håffurödh, wttan war vptagen aff Ögerödz äghier, som för:tt ähr, derföre haffue de godwillighen sollth den Eddele och welbyrdighe Mann, Jörenn Ericssonn, all deris lotth och arif wtti förnemde Håffuerödh, såsom deris kiöpebreii och skiöthningh vidare vttuisser. Tes til visse ath wi dettha så förhördh och thenne för Byrgie Andersson och Morthen Andersson på siell och salighett på vår lagbok suåridh haffua, ath så ähr i sanndheth, som före skrifiuith står, Tryckie wi wåret stadz signethe sampth med våre signet her nedenvnder detta vårth öpne breii.

Vittnesintyg rörande Håvared under Öjared – 1591

Mats Ericson – ett försök på modern svenska

Vi Efftirskriffnne borgmästare och råd i Nya Lödöse gör veterligen att anno 91 (1591) den januari vi råd höll, kom för oss för rätten Byrge (Börje) Andersson och Morten Andersson och berättade, vittnade och svor på boken, hur såsom Håffwerödh (Håvared) blev först upptagit av ödesmål, som här efter följer:

Så att deras farfader, Sven Benktsson tog Håffuerödh (Håvared) först upp av ödesmål efter en länsman benämnd Bencht (Bengt) i Habeckz till Sigelsse, och han lovade för Sven Benktsson att bygga och upptaga ett torpställe emellan Öijared och Nääs vid Vaktkullen, och kallade sedan samma torp Håffuerödh (Håvared), och var aldrig till förr någon tid byggt, för en deras farfader det upptog, och icke heller visste man där någon tid var någon skattejord, utan togs upp av Öijared ägor, eftersom på den tiden bodde bönder på Öijared och ingen var som svarade för ägorna. Dessutom vittnade de och, at deras fader i några år icke kunde röja större plats, en som de sådde 2 skeppor på, och fick 5 stackar hö på. Dessutom vittnade de och att deras fader ofta för dem berättade: att en gärdsgård gick ur Kur Wick och upp igenom Myrdal och i den andre sjön syntes till, och var där en grind uppå samma gärdsgård vid Bolebron, som landsvägen går över åsen, och kallas samma bro Bolebron, som ännu skall finnas gammal hävd, och minnes granth och haffue sed samma ledstolpe vid samme bro, och öster till gick en gärdsgård, om Liungzmässa kärr, och i stenrösen och i stengården vid Brusebergz led, och i Låssa borsten, och i Kleffsten och i en gammal gärdsgård, som fordom tid hade gått i Suanebeckienn, och efter thz de ingen Rett eller gammal Odell, eller med brev kunnde bevisa att de hade någon skattejord uti Håffurödh, utan var upptagen av Öijared ägor, som för :tt är, därför hade de godvilligt sålt den ädle och välbördige man, Jöran Erikssons (Göran Eriksson Ulfsparre), all deras lott och arv uti förut nämnda Håffuerödh, såsom deras köpebrev och skiöthningh vidare utvisar. Tes till visse att wi dettha så förhördh och thenne för:ne Byrge Andersson och Morten Andersson på siell och salighet på vår lagbok svurit har, att så är sanningen, som före skriften står, Tryckte vi vårat stads signerade stämpel med vårt signerade här nedenunder detta vårt öppna brev.

2) Ur domböckerna, Håvared.

Truls i Håvared

1590

Samma dag höllo och vore desse eftersände NiIs Jonsson, Asmund Andersson, Asmund Torkelsson sin ed på boken om det svin(n?) som Truls i Håvared är beskylld för, som de tillförne för rätten hava bekänt, allt han är där skyldig uti.

1591

Samma dag klagade Truls i Håvareds grannar att de ha mist hästar och stod fyra stycken som de bevisa honom på att han och hans söner är där vållande uti. Desslikes slagit två hundar ihjäl för sina grannar, som de beviste honom på.

Kom och för rätten Asser i Påstorp (Pålstorp) och klagade på Truls i Håvared, att han och hans söner hava bastat(*) och bundit hans son och ofredat och slagit hans dörr ner och slagit hans son medan han var fången och bunden.

Desslikes sänkt en vad för honom och slagit hans dotter och haver emot Kungl . Majts frid, som dem var lyst emellan fogat honom mycket övervåld och orätt till.

Desslikes lagde Byrge/Börje Persson trenne K. Majts bref i rätten, som hade fullmakt till att fängsla honom och hans söner, vilket han ju tid haver aktat vellit, utan däremot och skingrat Byrge/Börje Persson med ett spjut igenom, oansett att han ropte och sade sig hava K. Majts bref och bad honom giva sig i K. Majts fängelse det han juridiskt akta ville, därför blev så av sagt att han skall mista livet

Desslikes beviste Asser i Påestorp (Pålstorp) att Torbjörn Trulsson hade slagit hans hund ihjäl och stulit fyra ting pipenhallth? ifrån.

Desslikes kom hans egen broder Anders Trulsson och klagade att Torbjörn haver tillfogat honom mycket orätt, så att han haver måst rymt av sin egen gård för honom.

I lika måtto bevistes att Torbjörn hade sagt, att det var illa att den mördaren skulle bliva fången igen, efter han var hans stallbroder .

I lika måtto hade Torbjörn sagt att han var för intill annat fånge, utan för den skattegården hans far sålt, Jöran Eriksson.

Tillfrågade velbemälte Jöran Eriksson en gång och annan för en sittande rätt, om hans välbördighet någon tid haver gjort honom emot, antingen med ord eller gärningar, vilket han här till alldeles förnekte, att han det aldrig gjort hade.

Klagade och hans grannar, att deras getter bliva bundne fötterna ihop och hängda levandes på gärdesgården.

(*) Baste = Binda