Katteås (Åsen)- 

BådeVästeråsen och Österåsen

Två torp under Öijared
1600-talets början till dags dato

De tidiga åren - 1600-talet

De gamla torpställena Västeråsen och Österåsen, under Öijared, har en gemensam historia. Torpen benämns som Åsen, Katteås (olika stavningar), Östra Kattås, Västeråsen, Åsen Västre, Österåsen och Åsen Östre genom åren. Det bör bara funnits bara ett ställe från början kallat Åsen eller Katteås. Namnen dyker upp på 1600-talets mitt men ställena är troligtvis äldre.

Utsnitt ur: Häradskarta över Älvsborgs län ritad av Kettil Claeson Felterus från år 1654
Utsnitt ur: Häradskarta över Älvsborgs län ritad av Kettil Claeson Felterus från år 1654

Första omnämnandet är från år 1654 på Häradskarta över Älvsborgs län ritad av Kettil Claeson Felterus från år 1654 . Här finns både Kattås och Åsen med. Enligt denna skulle Kattås vara dagens Österåsen och Åsen vara dagens Västeråsen. Tvärtemot vad KF Adelsköld säger nedan.

Enligt KF Adelsköld:

Åsen Västre, på 1600-talet benämnt Kattesås, har nära samband med Håvared, på vars enskilda ägor det upptagits. Då Håvared på 1600-talet skildes från Öijared, förblev Kattesås under Öijared, men bortskänktes under förra hälften av 1650-talet av Catharina BieIke till Jöran Silfwerhielm, som då innehade Håvared säteri. Det återkallades av henne 1674, såsom finnes antecknat i domboken, men någon annan påföljd synes icke därav föranletts. När skatte- och frälserätten till Håvared genom köp 1711 återbördades till Öijared, följde därmed en kohage [Oxhagen] och tvenne dagsverkstorp [Österåsen och Västeråsen].

Alltså låg både Västeråsen och Österåsen under Håvareds säteri from 1650-talet tom 1711.

De båda ställena ligger söder om (Västeråsen) respektive öster om (Österåsen) höjden Oxhagen och bara 500 meter ifrån varandra. Oxhagen-höjden ligger på vägen mot Öijared. På denna höjd, en kohage, finns söder och öster om denna höjd finns minst tre äldre åkrar (se nedan i blått). Enligt "de gamle" ska torpen ha varit placerade längre upp på höjden, och i så fall närmare de äldre åkrarna än de nuvarande lägena.

Fornsök: både Västeråsen och Österåsen
Fornsök: både Västeråsen och Österåsen

Utdrag ur Vättle härads domböcker:

1674. Catharina BieIke återkallar sina båda torp Kattesås, som hon under sin sorg efter andre makens bortgång skänkt Jöran Silfwerhielm, helst hon tänker skänka dem till sin man Harald Stake och hans barn.

Notera att det står " Catharina BieIke återkallar sina båda torp Kattesås". I mantalslängderna på början av 1700-talet står det Östra Kattås. Kan det vara så då att Kattås är Västeråsen och att Östra Kattås är Österåsen?

Återigen enligt KF Adelsköld:

I 1663 års mantalslängd för kvarntullen upptages "Katsåhss, Måns, Har sitt uppehelle på Håfuare" . I 1680 års jordebok återfinnes "Katzåhs", 1/8, uptaget af Håfwareds Enskijllte ägor och äro der under råå Röö, som nuu wälb:ne fruu Catarina Oxe innehafwer" .

Personer

Första personen som finns skriftligt är Per Larsson. År 1656 omnämnes Åsen såsom förutvarande boställe för Catharina Bielkes fogde på Öijared Per Larsson i Vättle härads domböcker. Sedan finns en Måns på Kattås både i mantalslängder på 1650-talets sista år och på början av 1660-talet. Även år 1662 har Måns i "Kattesåås" och Erik i Håvared fördärvat en kolmila för Anders Hansson i Ubbared. Från 1680-talet och tom runt 1700 verkar en Anders varit brukare på Åsen och Kattås. År 1699 och 1703 nämns pigan Elin i Åsen och hustru Anna i Åsen som vittnen vid tre dop.

Summering av de tidiga åren

Torpen Västeråsens och Österåsens historia under 1600-talet är inte lätt att förstå. Vi har flera namn, Åsen, Kattås och Östra Kattås. Vilket som är vilket går inte att utröna. Redan år 1674 finns två Kattås torp. From runt 1700 är det lite klarare men inte förrän på 1730-talet benämns torpen Åsen Östra respektive Åsen Västra.

From nu delas berättelsen om Västeråsen och Österåsen till att bli två separata berättelser.  

Länk till Västeråsen:  Västeråsen

Länk till Österåsen: Österåsen


Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson och Gunnar Johansson (Kjell Johansson)

Källor: RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder, jordeböcker, Vättle härads domböcker, mm, Skallsjöboken (Evald Widéll), Öijareds säteri i Vättle härad och dess ägare i gångna tider av K-F Adelsköld

Bilder: Fornsök , Häradskarta över Älvsborgs län ritad av Kettil Claeson Felterus från år 1654 (Lantmäteriets historiska kartarkiv)