Stadgar

  

STADGAR

för
SKALLSJÖ HEMBYGDS- OCH FORNIMNNESFÖRENING
antagna 1955, reviderade 1963 och 1973(§3) samt 1974 (§4)

§1

Skallsjö Hembygds- och Fornminnesförening har till ändamål att verka för väckande av intresse för hembygdens kultur- och fornminnen, liksom den vill arbeta för naturskydd och tillvaratagande och räddande av våra folkminnesskatter av såväl materiell som andlig art.
Detta mål vill föreningen söka förverkliga

- dels genom att arbeta för skyddandet och bevarandet av hembygdens fornlämningar och lösa fynd,
- dels genom att verka för upptecknandet av sägner, folkvisor, och andra bidrag till flydda tiders kulturhistoria, samt
- dels arbeta för skyddandet och vårdandet av bygdens naturminnesmärken och att i övrigt verka för hembygdsvård.

§2

Ledamotskap i föreningen bereds envar, som sympatiserar med föreningens syfte.

§3

Föreningsledamot erlägger en årsavgift, vars storlek bestämmes av årsmötet. Ständigt medlemskap kan tilldelas särskilt förtjänta hedersmedlemmar.

§4

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av 9 ledamöter, vilka väljes för en tid av två år. Första gången val sker, väljes 5 ledamöter för två år och 4 ledamöter för ett år. Föreningen utser ordförande för ett år i sänder. Överiga befattningar fördelar styrelsen inom sig. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då mins 5 ledamöter är närvarande och deltaga i beslutet. Beslut fattas genom enkel majoritet. Därest de avgivna rösterna utfalla lika, gäller den mening ordföranden biträder.

§5

Föreningen avhåller sitt årsmöte senast i mars månad varje år. Överiga möten med föreningen avhålles då styrelsen anser nödvändigt.
Vid årsmötet förekommer:

  1. Styrelsens berättelse om föreningens verksamhet under det gångna året.
  2. Revisorernas berättelse om styrelsens räkenskaper och förvaltning.
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  4. Val av ordförande.
  5. Val av styrelseledarmöter.
  6. Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av årets räkenskaper och förvaltning.
  7. Frågor som blivit av styrelsen framförda eller vid mötet väckta.

§6

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall, för att vara gällande, oförändrat antagas med 2/3 majoritet på varandra följande möten därav ett ordinarie årsmöte, och det skall vara minst två månader mellan mötena.
Beslut om upplösning av föreningen skall, för att gälla, antagas med 2/3 majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutas föreningens upplösning, skola sedan alla skulder betalts, eventuella överstående medel och tillgångar överlämnas till någon offentlig institution, som kan garantera deras användande till främjande av det syfte, för vilket föreningen bildats.