Österåsen

Torp under Öijared

1600-talets början till dags dato

Notera! Att detta handlar enbart om torpet Österåsen, det handlar inte om Österåsens två gamla skolor som ligger mitt emot på vägen.

Summering

Österåsen ett torp under Öijared men ett tag på 1600-talet under Håvareds säteri. Västeråsen och Österåsen hänger ihop och är svåra att skilja åt. Kattås och Åsen är andra namn.

Under 1800-talet finner vi torparnas Erik Andersson och hans son Anders Eriksson som förekommer i domböckerna. När kusken på Öijared Johan Andreasson, som 1894 i Göteborg gift sig med Anders Erikssons dotter Albertina, år 1900 blev brukare på Österåsen, blev det ordning och reda på torpet.

Idag är Västeråsen privatbostad och ägs av Öijared.

Österåsen - 2022
Österåsen - 2022

Före 1700-talet

För tiden innan år 1700 se Väster och Österåsen tidiga historia här:

Första halvan på 1700-talet

År 1700 är en Anders brukare av Östra Kattås enligt mantalslängden. Kan Östra Kattås vara lika med Österåsen? Låter troligt. Östra Kattås torpare heter både Olof och Anders under början av 1700-talet.

År 1711 när skatte- och frälserätten till Håvared (som var ett eget säteri under en del av 1600-talet) genom köp 1711 återbördades till Öijared, följde därmed en kohage (Oxhagen) och två dagsverkstorp, dvs Österåsen och Västeråsen, med.

År 1721 tar Olof Olofsson över efter Anders Andersson. Ur Vättle härads dombok för år 1721.
"Lät Högwällborne H:r Baron och Landzhöfdingen Georg Reinholt Pattkull igenom sin costituerade( ! ) Fullmechtige Frällse Inspectoren Johan Nobelin i rätten ingifwa, en på Östre Åhsen, sum Torparen Anders Andersson åbodt, af bem:te Nobelin och Nerhbdeman Engbrekt( ! ) Pehrson samt den därå tillträdande Åboen Olof Olofsson hållen och förrättad husesijn, bestigandes till 10 dr 81 Smtz bröstfelighet ( ! ) , hwilket härmed på begiäran utj Protocollet till hwarie handa des utseende anteknades och därpå exhibition lämnades" .

Notera: Bröstfelighet, ökäntvsd utrycket betyder. Felighet, är trygghet, säkerhet.

Under 1720 och 1730-taler verkar Anders Andersson vara brukare av Österåsen. Det står även att Österåsen är ett gammalt soldattorp.

Andra halvan av 1700-talet

När vi kommer till 1740-talet tar en Olof (Gunnarsson?) över. Han gifter sig med Ingrid Andersdotter år 1743. På 1760-talet tar, troligtvis hans son, över på Österåsen. Han heter Anders Olofsson och gifter sig år 1776 med pigan Kierstin Andersdotter ifrån Svingelkiärr i Hemsjö socken. Tyvärr dör Kerstin Andersdotter 1782 bara 32 år gammal i barnbörd. Och bara 2 månader gammal dör den nyfödda Katarina i hetsig feber. Nu har Anders Olofsson förlorat både sin hustru och sina två barn inom två år.
Men änkemannen Anders Olofsson gifter redan om sig 1783 med Ingigerd Andersdotter från Svensered. De får 4 barn. Familjen såg ut så här:

Anders Olofsson, född kanske runt 1735

Hustru nr 1:

Kerstin Andersdotter, född 1750, dör 1782-06-04
Barn:
Andreas, född 1780-09-24, dör 1781
Katrina, född 1782-05-31, dör 1782-07-24 bara 2 månader gammal i hetsig feber
Hustru nr 2:
Ingigerd Andersdotter , född 1750, dör 1802
Barn:
Katarina , född 1783-12-02, Gifter sig 1806 med Christian Jonason från Udda i Stora Lundby
Kierstin, född 1785-05-29
Anna, född 1789-06-20, möjligen är det hon som dör 1809 i kolik
Olof, född 1791-03-06

Enligt mantalslängderna för år 1805 är det pigan Katarina och Anders Olofsson som är torpare. I hushållet finns även Kierstin, Anna 11, Olof 7, far 70. Fem år senare, år 1810 är hustru Kierstin Andersdotter i Östra Åsen vittne till ett dop.

Många familjer åren mellan 1810 och 1820

Runt 1815 bor familjen Olof Andersson och Annicka Ericsdotter på Österåsen men de flyttar till Krösekullen i Lundby Socken runt 1820. In flyttar paret Bengt Andersson och Maria Pettersdotter men de verkat nästan direkt flytta till Kullen i Lundby Socken. Det verkar som de byter med nästa familj.

Familjen Erik Andersson och Anna Andreasdotter

Runt 1820-21 flyttar Erik Andersson och Anna Andreasdotter med familj in till Överåsen. De kommer att stanna länge, vilket kanske inte alla tycker är så bra. Familjen ser ut så här på 1840-talet.

 • Erik Andersson, 1788-11-15, Torpare
 • Anna Andreasdotter, 1800-03-25, Hustru
 • Anders, 1820-06-28, Son
 • Anna Greta, 1823-04-04, Dotter
 • Brita Stina, 1825-01-14, Dotter, Till Östad 1846
 • Johanna, 1827-03-12, Dotter, Från St. Håvared 1847
 • Maja, 1830-05-13, Dotter, Från Krösedal 1846
 • Johannes, 1835-01-15, Son
 • August, 1844-02-03, Son

Erik Andersson är skomakare, men han förekommer också många gånger i Vättle härads domböcker.

År 1825. Torparen Erik Andersson i Österåsen hade stämts av kronolänsman E.HalIberg för överfall på Jungsmåssen [Ljungsmossen] av drängen Jonas Eriksson från Slätten, vilken han tillfogat 2 "åkommor" därav 1 med kniv. Erik Andersson nekade. Vittnen: Christian Jönsson från Krösekullen och drängen Petter Andersson från Slätten, båda ojävade, berättad att svaranden haft ett stickebloss (en typ av fackla), med vilket han slog Jonas i ansiktet, så att denne blev blodig. Svaranden erkände, men förnekade användande av kniv och järnverktyg. Händelsen tilldrog sig natten mellan den 6 och 7 februari 1825. Svaranden dömdes böta 32 skilling i treskifte för svordom och 6 rd 32 sk., hälften till åklagaren och hälften till de fattiga, för övervåld.

År 1830. Drängen Jon Niklasson i Kvarnkärr hade instämt torparen Erik Andersson i Östra Åsen för att återfå läder och förskottsbetalning. Käranden infann sig ej , varför svaranden frikändes, såvida han ej ånyo instämmes. Käranden dömdes böta 32 sk. frånvaro vid rätten.

År 1833. Nils Svensson i Hökhult förliktes med torparen Erik Andersson i Öster Åsen angående skuld fordran.

Anders Eriksson och Anna Brita Jonasdotter

Omkring 1850 tar äldste sonen över på Österåsen och även han kommer att stanna länge.

 • Anders Eriksson, 1820-06-28, Torpare, Dör 1904
 • Anna Brita Jonasdotter, 1824-07-07, Hustru nr 1, dör 1862-09-09
 • Anna Christina , 1853-08-28, Dotter
 • Johan Edvard, 1857-07-18, Dotter
 • Svante, 1860-01-19, Son
 • Anna Charlotta, 1862-10-09, Dotter, Vems dotter är detta, Anna Brita dör ju 9/9 ?
 • Anna Cathrina Andersdotter, 1836-12-12, Hustru nr 2, Piga från Stora Svensered, lysning när?
 • Albertina, 1863-12-05, Fosterdotter, Gifter sig 1894 (se nedan)
 • Anton, 1865-10-22, Fosterson , Dör 1866
 • Emma Sofia, 1868-07-29, Fosterdotter, Barnjungfru på Öijared
 • Carl August, 1871-09-26, Fosterson
 • Axel Wilhelm, 1875-03-03, Son

Ur Vättle härads dombok 1863.

Andreas Jonasson Östra Ubbared förmyndare för Anna Britta Jonasdotters i Österåsen barn med Anders Eriksson: Johan Edvard, August, Anna Christina och Anna Charlotta. Bouppteckning den 29 november 1862 visade tillgångar 547: 56, Skulder 127 : 37 och behållning 420:19 samt charta sigillata avgift 40 öre.

KF Adelsköld skriver

Österåsen synes länge ha varit ett tillhåll för oroliga element I slutet av 1800-talet gingo torparsönerna Karl och Axel efter varandra på herrgården; de kallades svarten och hviten efter hårfärgen, men voro eljest lika i avseende på uppträdandet, som präglades av en viss lymmelaktighet.

Ny torpare på 1900-talet

KF Adelsköld skriver

När kusken på Öijared Johan Andreasson, som 1894 i Göteborg gift sig med Anders Erikssons dotter Albertina, år 1900 blev brukare på Österåsen, blev det ordning och reda på torpet. Han var säkerligen en av de sista, som använde kasteskoveln (*) för rensning av säd genom att i drag på logen kasta kärnan mot luftdraget.

(*) Efter grovrensningen med rissel sorterades säden genom att kastas i logen med en kastskovel (kastskååväl). Kastningen gjordes för att skilja den tyngre och bättre säden från den lättare och sämre säden. Samtidigt rensades också säden från agnar och lätta ogräsfrön som ännu fanns kvar.

Familjen såg ut så här:

 • Johan Andreasson, 1855-10-08, Torpare
 • Albertina Andersdotter, 1863-12-05, Hustru
 • Ernst Konrad, 1894-12-20, Son
 • Johan Evald, 1898-06-22, son
 • Alfhild Rebecka Leontine, 1902-05-19, Dotter

Torpet, som har dubbelhusets planlösning, uppfördes ungefär vid sekelskiftet 1900 och genomgick en ombyggnation 1938. Var det Johan Andreasson som byggde nytt?

År 1927 flyttar familjen till Floda station utom Ernst Konrad som redan är utflugen.

På 1930-talet är det Oskar Vilhelm Andersson och Alma Augusta Andersson med familj tar över några år för att efterträdas av Erik Ragnar Kjellberg och Astrid Maria, född Nilsson. Två år senare är det Sven Algot Svensson med fru Jenny Sofia som tar över några år.

Huset

Torpet, som har dubbelhusets planlösning när det uppfördes är oklart. Det finns med på häradsekonomiska kartan från 1890-97. Kanske uppfördes ett nytt torp på en gammal torpgrund ungefär vid sekelskiftet 1900. Torpet genomgick en ombyggnation 1938.

Österåsen - 1990-talet
Österåsen - 1990-talet

Idag

Nu för tiden hyrs torpet ut som sommarställe till Maud och Kjell Lindqvist sedan många år. Det ägs av Öijared.

Källor och efterforskning

Efterforskning: Mats Ericson och Gunnar Johansson (Kjell Johansson)

Källor: RAÄ, Kyrkböcker, mantalslängder, jordeböcker, Vättle härads domböcker, mm, Öijareds säteri i Vättle härad och dess ägare i gångna tider av K-F Adelsköld och Arkeologisk och bebyggelsehistorisk utredning och KMKB

Bilder: Mats Ericson och Skallsjö - Kulturhistorisk byggnadsinventering i Lerums kommun - 1999