Leader Projektet


SKALLSJÖ BY - ETT FORNTIDSCENTRUM

SYFTE

Projektet syftar till att göra det möjligt för besökare att kunna ta del av bygden Skallsjös långa historia.

Inom sina 308 kvadratkilometer kan Lerums kommun erbjuda en rik variation av fornlämningar i form av boplatser, hällkistor, högar, rösen, stensättningar, resta stenar, domarringar, skålgropar, fossila åkrar mm. En mängd påträffade lösa fornfynd verkar spänna över alla årtusenden från istidens slut och framåt och visar hur levnadsförhållanden och tidsepoker har skiftat.

I Skallsjö socken finns många fornlämningar varav en ovanlig hittills okänd bronsåldershägnad samt två långhus från romersk järnålder - folkvandringstid påträffades vid hembygdsgården 2016.

För att skapa bättre tillgänglighet till de olika fornlämningarna ska befintliga stigar röjas och ny vandringsstig mellan Skallsjö kyrkoruin och Skallsjö By anläggas.

Vägvisningsskyltar till vandringsstråken och informationstavlor som beskriver de olika fornlämningarna skall tillverkas och placeras ut. En vandringsfolder med karta skall tillverkas och tryckas upp. En spång över ravin ska göra det möjligt att nå Oryds gravfält under vandringen i Säveåns naturreservat.

Katalogisering och inventering av kända fornfynd ska göras. Samarbete med andra hembygdsföreningar i kommunen, näringsliv och skolor ska skapas och stärkas.

Karta över Skallsjö by, på 1700-talet före storskiftet, nedan: