Skallsjö by - 

En forntidspromenad 

lite bakgrund


Skallsjö by - ett leader projekt


SKALLSJÖ BY - ETT FORNTIDSCENTRUM

Skallsjö by på 1700-talet före storskiftet
Skallsjö by på 1700-talet före storskiftet

SYFTE och VISION

Projektet syftar till att göra det möjligt för besökare att kunna ta del av bygden Skallsjös långa historia. För att underlätta detta har en vandringsled skapats. Denna vandringsled går mellan Stenkullen och Floda. Där kan man besöka (från Stenkullen sett) Oryds gravfält, Skallsjö ängar, Hembygdsgården (Skallsjö by), kyrkoruinen, Skallsjö högar och Floda säteri / bruk

I Skallsjö socken finns många fornlämningar varav en ovanlig hittills okänd bronsåldershägnad samt två långhus från romersk järnålder - folkvandringstid påträffades vid Hembygdsgården (Skallsjö by) år 2016.

Det långsiktiga målet är att skapa ett forntidscentrum som sprider kunskap om bygdens långa historia till kommuninvånare och skolor samt besökare från Göteborgtrakten och Insjöriket. På så sätt kan effekten av hela projektet i både nutid och framtid utökas - m.a.o. ett långsiktigt hållbart arbete.

BAKGRUND

För att förstå bakgrunden till den nya forntids-vandringen i Floda var att Lerums kommun 2016 var i färd med att bygga en ny cykelbana mellan Floda och Ryggebol.
Det gjordes då rutinmässiga undersökningar av marken intill den tänkta cykelvägen, för att inte förstöra eventuella historiska lämningar medan man anlade en. Bland annat kontrollerades delar av hembygdsgårdens tomt, som ligger i området. Då påträffade två långhus från 400-talet efter Kristus. Än mer oväntat var en bronsåldershägnad som är 1000 år äldre. Och någon liknande hägnad från den här perioden har man inte hittat tidigare i Sverige heller, knappast i Norden.

Inom sina 308 kvadratkilometer kan Lerums kommun erbjuda en rik variation av fornlämningar i form av boplatser, hällkistor, högar, rösen, stensättningar, resta stenar, domarringar, skålgropar, fossila åkrar mm. En mängd påträffade lösa fornfynd verkar spänna över alla årtusenden från istidens slut och framåt och visar hur levnadsförhållanden och tidsepoker har skiftat.

Katalogisering och inventering av kända fornfynd ska göras. Samarbete med andra hembygdsföreningar i kommunen, näringsliv och skolor ska skapas och stärkas. 

För att skapa bättre tillgänglighet till de olika fornlämningarna har befintliga stigar röjts och ny vandringsstig mellan Skallsjö kyrkoruin och Skallsjö By anlagts.  Även en spång över en ravin gör det möjligt att nå Oryds gravfält under vandringen i Säveåns naturreservat.


Vandringsleden Skallsjö by 

ett Leader Projekt