Skallsjö by - 

En forntidspromenad

Invigning var 2022-03-27  

kl 12:00-14:00 

vid Skallsjö hembygdsgård

För att se vandringsleden följ denna länk: Informationstavlor och vandringsstråk

Vår folder kan laddas ned som pdf fil nedan. 


SKALLSJÖ BY - ETT FORNTIDSCENTRUM

SYFTE

Projektet syftar till att göra det möjligt för besökare att kunna ta del av bygden Skallsjös långa historia. För att underlätta detta har en vandringsled skapats. Denna vandringsled går mellan Stenkullen och Floda. Där kan man besöka (från Stenkullen sett) Oryds gravfält, Skallsjö ängar, Hembygdsgården (Skallsjö by), kyrkoruinen, Skallsjö högar och Floda säteri / bruk

I Skallsjö socken finns många fornlämningar varav en ovanlig hittills okänd bronsåldershägnad samt två långhus från romersk järnålder - folkvandringstid påträffades vid Hembygdsgården (Skallsjö by) år 2016.

För att se vandringsleden följ denna länk: Informationstavlor och vandringsstråk  

BAKGRUND

Inom sina 308 kvadratkilometer kan Lerums kommun erbjuda en rik variation av fornlämningar i form av boplatser, hällkistor, högar, rösen, stensättningar, resta stenar, domarringar, skålgropar, fossila åkrar mm. En mängd påträffade lösa fornfynd verkar spänna över alla årtusenden från istidens slut och framåt och visar hur levnadsförhållanden och tidsepoker har skiftat.

Katalogisering och inventering av kända fornfynd ska göras. Samarbete med andra hembygdsföreningar i kommunen, näringsliv och skolor ska skapas och stärkas. 

För att skapa bättre tillgänglighet till de olika fornlämningarna har befintliga stigar röjts och ny vandringsstig mellan Skallsjö kyrkoruin och Skallsjö By anlagts.  Även en spång över en ravin gör det möjligt att nå Oryds gravfält under vandringen i Säveåns naturreservat.

INFORMATION OM FORNLÄMNINGARNA

Vägvisningsskyltar till vandringsstråken och informationstavlor som beskriver de olika fornlämningarna har tillverkats och placeras ut. 

En vandringsfolder med karta har tryckas upp.  Se till höger

Mer information och övriga foldrar kan ses här: Djupare information och foldrar


Skallsjö by på 1700-talet före storskiftet
Skallsjö by på 1700-talet före storskiftet

Vandringsleden Skallsjö by

ett Leader Projekt